CÍLE UDRŽITELNÉHO
ROZVOJE (SDGS)

Výchova ke globálnímu občanství pomáhá mladým lidem rozvíjet kompetence, které jim umožňují aktivně se zapojit do světa a pomáhat ho učinit spravedlivějším a udržitelnějším.
Poster of 17 UN Sustainable Development Goals

V roce 2015 přijaly členské státy Organizace spojených národů Agendu 2030 pro udržitelný rozvoj. Agenda obsahuje 17 cílů udržitelného rozvoje. Celkovým cílem je skoncovat s chudobou, chránit planetu, zajistit prosperitu pro všechny a podporovat mírové, spravedlivé a inkluzivní společnosti prostřednictvím globálního partnerství založeného na duchu globální solidarity. Dosažení těchto cílů zahrnuje zásadní změny v tom, jak žijeme na Zemi – globální transformaci.

Každý z cílů obsahuje řadu konkrétních bodů, kterých má být dosaženo do roku 2030. Například:

Sustainable Development Goal 4: Quality Education

Cíl SDG 4: Kvalitní vzdělávání

Zajistit inkluzivní a spravedlivé kvalitní vzdělání a podporovat příležitosti k celoživotnímu vzdělávání pro všechny!

Sustainable Development Goal 4.7: Education for sustainable development and global citizenship

Cíl 4.7: výchova k udržitelnému rozvoji a globálnímu občanství

Do roku 2030 zajistit, aby všichni studenti získali znalosti a dovednosti potřebné k podpoře udržitelného rozvoje, mimo jiné prostřednictvím vzdělávání pro udržitelný rozvoj a udržitelný životní styl, lidská práva, rovnost pohlaví, prosazování kultury míru a nenásilí, globální občanství a ocenění kulturní rozmanitosti a přínosu kultury k udržitelnému rozvoji.

Sustainable Development Goal 13: Climate Action

Cíl SDG 13: Opatření v oblasti klimatu

Přijmout naléhavá opatření pro boj se změnou klimatu a zvládání jejích dopadů!

Sustainable Development Goal 13.3: Build Knowledge and capacity to meet climate change

Cíl 13.3: Vybudovat znalosti a kapacitu pro řešení změny klimatu

Zlepšit vzdělávání, zvyšování povědomí a lidské a institucionální kapacity v oblasti zmírňování změny klimatu, přizpůsobování se, snižování dopadů a včasného varování.

Další informace o Cílích udržitelného rozvoje naleznete na www.un.org/sustainabledevelopment.